Menu
Overige pagina's

Privacy

Privacyverklaring  CC De Factorij

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Bescherming van persoonsgegevens
2.    Tot wie kan je je wenden met vragen?
3.    Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5.    Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?
6.    Hoe lang worden je gegevens bewaard?
7.    Wat zijn je rechten?
a.    Recht op intrekken toestemming
b.    Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8.    Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Bescherming van persoonsgegevens

CC De Factorij hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van mensen die ons cultuurcentrum bezoeken / tickets aankopen omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur. 

2.    Tot wie KAN JE JE wenden met vragen?

CC De Factorij is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele medewerker die je persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke. 

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen van CC De Factorij kan je contact opnemen via het e-mailadres privacy@ccdefactorij.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres dpo@zaventem.be

3.    Voor welke doeleinden worden JE persoonsgegevens verwerkt?

CC De Factorij verwerkt je persoonsgegevens om haar dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Het kan dan gaan om het beheer van ticketverkoop, beheer van inschrijvingen voor workshops, beheer van contactgegevens van gezelschappen, het versturen van onze nieuwsbrief. 

Wij verwerken je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat je  hiervoor uw toestemming geeft. 

Camerabewaking
CC De Factorij maakt gebruik van cameratoezicht om haar eigendommen en die van haar bezoekers en personeel te beschermen. 

De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons CC tot beveiliging van personen en goederen. 

Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt. 


4.    Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van CC De Factorij hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie. 

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het CC persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn: 

  • De leverancier van de ticketverkoop software, 
  • De leverancier van planningssoftware

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG. 

5.    Hoe worden JE persoonsgegevens ingezameld?

Wij beschikken enkel over gegevens die je aan ons geeft. Wij verkrijgen op geen enkele andere manier persoonsgegevens. We hebben geen toegang tot gegevens van gemeentelijke diensten, noch delen wij bvb persoonsgegevens met de bibliotheek. 

6.    Hoe lang worden JE gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht. 

7.    Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan je CC De Factorij (privacy@ccdefactorij.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@zaventem.be) contacteren. CC De Factorij houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om:

  • je gegevens te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • je gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van je gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
  • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a.    Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt. 

b.    Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Indien je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens of je hebt inbreuken vastgesteld, wend je dan tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be 

8.    Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan je persoonsgegevens mogen verwerkt worden. 
Voor de werking van CC De Factorij geldt voornamelijk dat wij op basis van je toestemming uw gegevens verwerken. Elke keer als je een actieve handeling stelt bvb

  • Aankoop tickets
  • Inschrijven voor onze nieuwsbrief
  • Inschrijven voor een workshop

Geef je expliciet je toestemming om uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Zoals hierboven vermeld kan je hiervoor altijd je toestemming intrekken. 

De verwerking van gegevens van leveranciers en contactpersonen in zaalverhuur gebeurd op basis van een overeenkomst. In deze gevallen hoeven wij geen toestemming te vragen. 

Tijdens onze evenementen maken wij foto’s. Indien je niet wil dat je wordt gefotografeerd of dat een gerichte foto van jou wordt gebruikt in onze publicaties vragen wij om ons hiervan op de hoogte te brengen via het e-mail adres privacy@ccdefactorij.be. In de mate van het mogelijke doen wij er alles aan om eerst je toestemming te verkrijgen, alvorens je foto daadwerkelijk te gebruiken. Als je toch merkt dat je foto onrechtmatig door ons wordt gebruikt, gelieve dan zo snel mogelijk met ons contact op te nemen via het e-mailadres privacy@ccdefactorij.be.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt CC De Factorij bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

Logo

We respecteren uw privacy

We gebruiken technologie├źn, zoals cookies, om uw surfervaring makkelijker te maken, om socialemediafuncties aan te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia- en analysepartners. Lees meer.